Vòng loại Trạng cờ đất Việt 2016 khu vực phía Bắc : Trần Quyết Thắng ( Kỳ Hữu ) vs Phạm Văn Huy ( Hải Phòng )